Mali hrabri džokej

Od 2013. godine, u saradnji sa terapeutima Udruženja za hipoterapiju „Potkovica“ i Klinikom za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Udruženje roditelja prevremeno rođene dece Srbije ,,Mali Div“ sprovodi projekat MALI HRABRI DŽOKEJ, koji se finansira iz donacija i humanitarnih aukcija umetničkih dela i realizuje na prostoru JP Hipodrom Beograd.

Reč je o kontinuiranom, višemesečnom programu hipoterapije za decu sa smetnjama u razvoju, pre svega decu koja boluju od cerebralne paralize, a u okviru naučne studije koja treba da pruži detaljan uvid u metodologiju i rezultate ove vrste terapije, te se sprovodi uz preporuku i nadzor lekara specijaliste fizikalne medicine.

Hipoterapija je fizikalna, okupaciona i logopedska strategija lečenja osoba sa problemima u razvoju, koja koristi pokret konja za postizanje funkcionalnih ciljeva. Hipoterapija zapravo znači ,,lečenje uz pomoć konja“ i odnosi se na upotrebu trodimenzionalnog načina kretanja konja kao sredstva lečenja osoba sa funkcionalnim ograničenjima, neuromotornim i senzornim disfunkcijama. Hipoterapijski tretman ima neurofiziološku osnovu i mora biti propisan od strane lekara, a sprovode ga fizioterapeut, radni terapeut i logoped sa završenom posebnom obukom iz hipoterapije.

Hipoterapija se odvija kao samostalan vid lečenja, što znači da sama po sebi ima terapijski učinak i predstavlja dopunu standardnim autorizovanim terapijskim postupcima. Ona daje priliku za interakciju sa životinjama, kroz koju se dolazi do novih iskustava, stimulišu se čula, istražuju nove teksture i mirisi. Konjski pokret nudi dobro modulisane senzorne inpute vestibularnog, proprioceptivnog, taktilnog i vizuelnog sistema. Uz pomoć hipoterapije, zdravlje korisnika može se poboljšati sa fizičkog, emocionalnog, psihološkog, društvenog i edukativnog aspekta te tako doprinosi poboljšanju kvaliteta života dece sa problemima u razvoju.

Nakon četvorogodišnjeg iskustva u sprovođenju ove vrste terapije, Udruženje ,,Mali Div“ je kao dugoročni cilj postavilo stvaranje preduslova za dugotrajno i organizovano sprovođenje hipoterapije u Srbiji, kroz izgradnju Centra „Mali Hrabri Džokej“ koji bi bio namenjen deci sa problemima u razvoju i njihovim porodicama.